1300 733 215   info@citycable.com.au
有什么可以帮您?
CAPTCHA Image
City Cable Australia PTY LTD
  Suite 106, 991 Whitehorse Road, Boxhill, VIC, 3128
  P.O.Box 280, Box Hill Vic 3128 Australia
  电话: 1300 733 215
  技术支持热线: 03 8685 8540
  传真: 1300 733 216
  电邮: info@citycable.com.au
  网址: http://www.citycable.com.au

节日计划

圣诞新年节日假期,我司将于
2018-12-21 下午6点开始放假
2019-01-02 上午9点重新上班

技术支持热线将在24,27,28,31号上午10点到下午3点之间为您服务。 如需帮助,请致电 03 8685 8540。